Forside
 
Bestyrelsen
- Generalforsamling
- Årets Regnskab
- Din hjælp!
- Organisation
- Love for Lund IF
Håndbog, Lund IF
Festudvalg
Kontingentbetaling
Broen
Sponsorer

Referat 
Generalforsamling – Lund IF den 16.11.2017
 
Velkomst ved formand Jan Rasmussen.
 
Punkt 1
Allan Søgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
 
Punkt 2 - Formanden og udvalg aflægger beretning
Formand Jan Rasmussen aflagde beretning for året der er gået. 
Simon Kjær Cup afholdt i foråret. 
Gymnastikafslutning med mange gæster. 
Sommerfest 2017 var præget af det dårlige vejr og manglende gæster til festen lørdag aften. 
Multibanen gjort færdiggjort og der er bestilt lys til den nye bane.   
Lige nu venter vi på endelig licitation på bygningen af den nye Multihal, og foreningen er udfordret af at hallen er lukket de næste års tid. 
Lund IF får igen penge for Simons Kjærs klubskifte til Sevilla. 
I den kommende tid vil klubben arbejde på at få fodbold seniorafdelingen udvidet/udviklet.
Der er mangel på frivillige til at udvikle håndboldafdelingen, som desværre mangler trænere. 
Bestyrelsen arbejder også på at få startet en E-sport afdeling. 
 
Alle udvalg aflagde beretning.
 
Punkt 3 – Kassereren aflægger regnskab
Kim Jarlgaard fremlagde regnskabet. kan ses under menupunkt Årets regnskab. Årets overskud 7.868,-
 
Punkt 4 – Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.
 
Punkt 5 – medlemmer på valg
Formand - Jan Rasmussen blev genvalgt
Formand Fodbold Senior - Lars Rhode Petersen valgt
Formand Gymnastik – Lone Junker valgt
Formand festudvalg - Nina Jahn blev genvalgt
Medlemspleje – Lone junker genopstiller ikke. Udvalgsposten blev ikke besat og vi søger derfor efter en ny til at varetage posten.
Lund IF ønsker en opdeling af badmintonudvalget – Formand for Badminton Ungdom - Jette Pedersen blev valgt. Udvalgsformand Ken Kolbe foreslog dog, at badminton kun skal være ét udvalg.   
 
Punkt 6 – Valg af revisor og suppleant
De nuværende revisorer Margit Svendsen og Peter Birk Sørensen blev genvalgt.
 
Punkt 7 – Oprettelse af nyt kommunikationsudvalg
Nyt kommunikationsudvalg blev oprettet og Dorthe Isager blev valgt.
 
Punkt 8 – Oprettelse af nyt sponsorudvalg
Nyt sponsorudvalg blev oprettet. Ivo Pedersen og Per Rasmussen blev valgt. 
 
Punkt 9 - Eventuelt
Der blev snakket om, hvad vi kan putte i den nye multihal. Forslag til udendørs fitnessredskaber. 
Jørn ”Kyller” Nielsen fik stor ros og et stående bifald for sit lange gode arbejde i Lund IF.
Flot takketale af Henrik Kjærgaard. 
 
Lars Rohde spurgte ind til hvad sponsorudvalget skal arbejde med. Bestyrelsen vil gerne have lidt struktur og ensretning i arbejdet, også for ikke at løbe på de samme sponsorer hele tiden. 
 
Hanne Hussmann spurgte ind til, hvad klubben har af tanker om brug af Simon Kjær pengene. 
 
Bestyrelsen opfordrede alle til at give en hånd med. 
Vi kan altid bruge flere frivillige hjælpere. 
Aftenen sluttede af med tarteletter og hyggesnak. 
 
Referent Lone Junker
 
©  Lund IF • Skolevej 7 • Lund • 8700 Horsens • 
    
webdesign: dengamlekøbmandsgård.dk, Lund,