Forside
 
Bestyrelsen
- Generalforsamling
- Årets Regnskab
- Din hjælp!
- Organisation
- Love for Lund IF
Håndbog, Lund IF
Festudvalg
Kontingentbetaling
Broen
Sponsorer

Vedtægter for Lund Idrætsforening

§1 Foreningens navn er “Lund Idrætsforening”.

§2 Det er foreningens formål at fremme sportsaktiviteten hos alle interesserede. Dette søges nået gennem alle former for sport, som bestyrelsen ved hjælp af udvalg magter at organisere.

§3 Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der består af:

1 formand, 1 kasserer og 9 udvalgsformænd.  Kun 2 bestyrelsesmedlemmer må være under 20 år og ingen under 16 år. Til bestyrelsen kan kun vælges personer, der er medlem af Lund Idrætsforening. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, som hvert år afholdes i november måned. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af en forældre med dertil hørende stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning til bestyrelsen skal foregå skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det. Udvalgsmedlemmer vælges efter samme kriterier som ovenstående, men dog kun for 1 år ad gangen, udvalgsformændene dog for 2 år. Formand og kasserer vælges særskilt.
De 11 bestyrelsesmedlemmer vælges henholdsvis som formænd for:

1. Fodbold Senior
2. Fodbold Ungdom
3. Håndbold Senior
4. Håndbold Ungdom
5. Gymnastik
6. Badminton & andre
7.  Klubhusudvalg
8. Medlemspleje
9. Festudvalg

 

§4 Afstemning er simpelt flertal. Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær. Valget af næstformand og sekretær gælder kun 1 år. ”I ulige årstal afgår formanden samt udvalgsformænd for udvalgene nr. 1, 3, 5, 7  og 8. I lige årstal afgår kassereren samt udvalgsformænd for udvalgene nr. 2, 4, 6, og 9.” Udvalgene skal bestå af en formand + en til flere medlemmer efter behov. Den af medlemmerne i udvalget, der opnår flest stemmer, vil være sin formands suppleant til bestyrelsen. Der vælges på generalforsamlingen 2 revisorer + en suppleant for disse. Valget gælder for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen og/eller bestyrelsen har mulighed for at nedsætte yderligere udvalg til særlige formål.

§5 Generalforsamling holdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden og udvalgsformændene aflægger beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand eller kasserer
6. Valg af udvalgsformænd og udvalg
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

 

Eventuelle forslag i henhold til pkt. 4 skal fremsendes skriftlig og være formanden i hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingen.

§6 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, der forvaltes på hensigtsmæssig måde, ligesom den skal drage omsorg for, at foreningens midler forøges ved indsætning af unødvendig stor kassebeholdning. Dens midler må ikke udlånes privat, men skal indsættes i et solidt pengeinstitut.

§7 På bestyrelsens foranledning føres et let overskueligt regnskab, som indeholder en resultatopgørelse på de enkelte afdelinger. Regnskabet afsluttes og revideres før hver generalforsamling, hvor det fremlægges og godkendes. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

§8 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol, der altid skal føres på bestyrelsesmøder og ved generalforsamlingen. Endvidere skal der tilsendes alle bestyrelsesmedlemmer et referat, en kopi heraf skal altid gemmes. Beslutningsprotokol og referaterne skal fremlægges ved generalforsamlingen.  Bestyrelsen skal sikre, at der forefindes et medlemskartotek. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 af medlemmerne er til stede.

§9 Afgørelser på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger sker ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder tæller formandens stemme for 2. Lovændring kan ligeledes vedtages med almindeligt stemmeflertal på ordinær generalforsamling, når medlemmerne ved meddelelser i de blade, man almindeligvis benytter til bekendtgørelse om møder og fester, gøres opmærksom på, at forslag til ændring i vedtægterne er på dagsordenen.

§10 Som medlem kan optages enhver person bosiddende i Danmark. Foreningen optager såvel aktive som passive/støttemedlemmer. Indmeldelse sker ved registrering på foreningens hjemmeside. På alle aktive medlemmer registreres navn, adresse, fødselsdato , telefonnr samt mailadresse.

§11 Passivt medlemskort regnes for støttemedlemskort og udstedes til personer, som ønsker at støtte foreningen økonomisk.

§12 Alle foreningens udskrevne protokoller skal opbevares. Ligeledes faner og fane-plader mm. opbevares af foreningen omend i et eventuel arkiv. Foreningen udarbejder en håndbog, indeholdende retningslinier, principper og praktiske forhold i Lund IF. Håndbogen revideres løbende af bestyrelsen. Håndbogen udleveres til samtlige udvalgsmedlemmer, trænere og ledere. Et eksemplar af håndbogen findes i klubhuset.

§13 Medlemsperioden er fra den 1. januar til den 31. december. Medlemmer der betaler kontingent til en aktivitet inden for denne periode, er medlem i hele perioden.

§14 Samtlige bestyrelsesmedlemmer er ansvarlig for, at foreningens vedtægter overholdes og ingen uvedkommende deltager i foreningens sammenkomster. Bestyrelsen har ret til at ekskludere personer, der udviser utilbørlig optræden og/eller der er i kontingentrestance.

§15 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formand eller kasserer afgår i utide, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af de aktive med-lemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

§16 Indvarsling til generalforsamling sker med mindst 8 dages varsel. Generalforsamling finder sted i løbet af november

§17 Ophævelse af foreningen skal vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger med 2/3 stemmeflertal.

§18 I tilfælde af foreningens opløsning, vil dens eventuelle formue være at anvende i velgørende øjemed.

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. november 2013

 
©  Lund IF • Skolevej 7 • Lund • 8700 Horsens • 
    
webdesign: dengamlekøbmandsgård.dk, Lund,