Forside
 
Bestyrelsen
Håndbog, Lund IF
Festudvalg
Kontingentbetaling
Broen
Sponsorer

Håndbog
for
LUND IF

 

LUND IF’s formålsparagraf

 

Det er foreningens formål at fremme sports-

aktiviteten hos alle interesserede.

Dette søges gennem alle former for sport,

som bestyrelsen ved hjælp af udvalg magter

at organisere.

 

1.   Indholdsfortegnelse

Der er ingen indholdsfortegnelse for webversionen.

PDF kan hentes ved at klikke her

 

2.  Bestyrelsen

Samtlige bestyrelsesmedlemmer har moralsk ansvar for hele klubbens daglige ledelse og økonomi.

2.1.        Sammensætning af bestyrelsen

Formand:                                                 Jan Rasmussen, Silkeborgvej 291

                                                                 25270918 – jrs@sparnord.dk

 

Kasserer:                                                  Kim Jarlgaard, Hovvænget 10,

                                                                  40971222 – kej@haucon.dk

 

Medlemsplejen:                                       Lone Junker, Anhøj 62,

                                                                  2541 6029, loj@dk.dsv.com

 

Formand gymnastik:                              Heidi Andersen, Hegnet 25,

                                                                  2396 4745, heidu_and@hotmail.com

 

Formand håndbold ungdom:                Johs Simonsen, Enghavegårdvej 3,

                                                                  8755 4115, jsi@via.dk

 

Formand håndbold senior:                    Johs Simonsen

                                                                 

 

Formand fodbold ungdom:                   Jens Harum, Vejlevej 1

                                                                  51929496 - jens.haurum@gmail.com

 

Formand fodbold senior:                       Jørn Nielsen, Carolinelundsvej 14,

                                                                  2578 6845, Nielsen.LundIF@hotmail.com

 

Formand badminton:                             Ken Kolbe, Leddet 16,
                                                                  24929975 – kk@ese.as

 

Formand festudvalg:                              Nina Jahn Dybdal, Silkeborgvej

                                                                  61756259 – ninajahn@hotmail.com

 

 

Se udvalgsmedlemmerne under de forskellige udvalg

 

Kontaktperson old boys:  Jørn Nielsen, Carolinelundsvej 14,

                      2578 6845, Nielsen.LundIF@hotmail.com

 

Kampfordeler:                  Jørn Nielsen, Carolinelundsvej 14,

                      2578 6845, Nielsen.LundIF@hotmail.com


 

2.2.         Organisationsplan

LUND IDRÆTSFORENINGS ORGANISATIONSPLAN

2.3.        Formandens ansvar og beføjelser

Formanden leder bestyrelsens arbejde, indkalder til bestyrelsesmøder, udfærdiger dagsorden og indkalder til generalforsamling.

Formanden tegner foreningen udadtil, specielt politisk, økonomisk og strate­gisk, i samråd med bestyrelsen.

Alle leverandøraftaler ajourføres af formanden i samarbejde med bestyrelsen. Relevante udvalg og medlemmer skal have kopi af disse.

Kopi af dagsorden og referat arkiveres hos formanden.

Formanden styrer tegning af halreklamer. Alle udvalg kan tegne halreklamer, men alle henvendelser til potentielle annoncører skal koordineres med formanden for at undgå dobbelthenvendelser. Formanden udleverer standardkontrakt fra Sport Horsens ved henvendelse fra udvalg. Standardkontrakten returneres til formanden med annoncørens underskrift, hvorefter formanden ekspederer sagen videre til Sport Horsens.

Pt er det muligt at tegne reklamer som skilte af 1x2 meter og af 1x4 meter. Priserne er hhv. 1.250,- kr. og 2.500,- kr. ekskl. moms om året. Aftaler tegnes for minimum tre år ad gangen, eller som løbende aftaler der ikke skal fornys, men kan opsiges. Det koster 150,- kr. ekskl. moms for annoncøren at få skiltet hængt op og annoncøren afholder alle udgifter til fremstilling af skiltet.

Procedure for tegning fremgår som bilag 13.

2.4.        Næstformandens ansvar og beføjelser

Næstformanden vælges blandt de øvrige udvalgsformænd.

Næstformanden varetager formandens ansvar og beføjelser i formandens fra­vær.

2.5.        Kassererens ansvar og beføjelser

Kassereren leder den overordnede daglige økonomiske styring, udarbejder årsregnskaber, udarbejder relevante økonomiske analyser. Samler udvalgenes budgetter og udarbejder årsbudget.

Kassereren er ansvarlig for udlevering af indkøbsrekvisationer.

Kassereren er ansvarlig for at ansøge om diverse tilskud.

Nødvendigt edb-udstyr stilles til rådighed af Lund IF.

2.6.        Medlemsplejens ansvar og beføjelser

Medlemsplejen er ansvarlig for foreningens anvendelse af Conventus, herunder tildeling/oprettelse af brugeradgange til afdelingerne.

Medlemsplejen bistår afdelingerne med råd og vejledning om oprettelse af hold m.m. i Conventus.

Medlemsplejen er ansvarlig for udtræk af medlemsinformationer til brug for de årlige indberetninger til kommune, forbund m.m.

Nødvendigt edb-udstyr stilles til rådighed af Lund IF.

2.7.        Sekretærens ansvar og beføjelser

Sekretæren vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

Sekretæren udfærdiger et referat, hvoraf beslutningerne klart fremgår. Referat udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer senest 10 dage efter bestyrelsesmøde.

2.8.        Udvalgsformændenes ansvar og beføjelser

Udvalgsformændene har ansvar for, umiddelbart efter generalforsamlingen, at fastlægge udvalgsmøder/aktivitetsplan, herunder aftaler med trænere og ledere. Det første møde holdes senest en måned efter generalforsamlingen.

Udvalgsformændene har ansvar for, at alle aktive medlemmer tilmeldes i Conventus, og at kontingent er betalt SENEST EN MÅNED efter sæson­start.

3.  Klubben

Ledere, trænere og spillere optræder i LUND IF’s navn, og skal ved deres adfærd sikre, at foreningen altid respekteres i omverdenen.

3.1.        Klubbens spilledragt

Rød med sort.

Lund IF stiller spilledragter til rådighed.

Udvalgene sørger selv for spilledragter til de enkelte hold.

3.2.        Trøjevask

Børn:            Organiseres af de enkelte hold. Det anbefales, at der aftales en turnusordning, så alle kommer til vaske lige mange gange.

Voksne:        Organiseres af de enkelte hold. Det anbefales, at der aftales en turnusordning, så alle kommer til vaske lige mange gange.

3.3.        Faciliteter

Lund IF har eget klubhus. Derudover har vi adgang til hal, gymnastiksal og baner som søges ved kommunen.

Klubhusets lokaler står til rådighed for Lund IF’s medlemmer, men det er formanden for klubhuset der harrådighed over det. Klubbens arrangementer har første prioritet.

3.4.        Medlemsorganisation

Lund IF er medlem af:       Sport Horsens (Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn) – DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) – DIF (Dansk Idrætsforbund) – JBU (Jysk Boldspilsunion) – JHF (Jydsk Håndboldforbund) – DBU (Dansk Boldspilsunion) – DGF (Danmarks Gymnastik Forbund)

3.5.        Traditionelle arrangementer

Standerhejsning                  - januar/februar

Gymnastikopvisning           - marts

Sommerfest   - juni

Leder-/trænerfest                - februar/marts

3.6.        Skader/forsikringer

Alle trænere/ledere i Lund IF er omfattet af en ulykkesforsikring i DGI og DIF.

Lund IF anbefaler, at alle aktive selv har en ulykkesforsikring.

3.7.        DGI’s hjælpefond

Der ydes hjælp fra fonden til skader opstået ved træning i foreningen eller ved idrætsarrangementer, hvor skadelidte deltager som medlem af en idrætsforening under DGI. Støtte ydes til udgifter, som ikke dækkes af skadelidte persons egen forsikring eller den offentlige sygesikring.

Der ydes følgende former for støtte:

·      støtte til behandling af tandskader

·      støtte til skade på briller og kontaktlinser

·      dagpenge, hvor skadelidte har indtægtstab som følge af sygdom/periode, hvor skadelidte er uarbejdsdygtig

·      personer, der modtager dagpenge fra egen arbejdsgiver, forsikring eller DGI’s hjælpefond som følge af perioden, hvor skadelidte er uarbejdsdygtig, kan få tilskud til behandlinger hos fysioterapeuter/kiropraktorer, som er godkendt af den offentlige sygesikring

Hvem kan søge:                  Tilskadekomne

Ansøgningsskema:              Ja

Ansøgningsfrist:                 Ingen

Henvendelse:                      DGI’s landsdelsforening

3.8.        Entre ved Lund IF’s arrangementer

Arrangementer:                Æresmedlemmer + bestyrelsesmedlemmer kommer ind gratis til alle arrangementer.

Sommerfest:                      Hovedansvarlige for de forskellige arrangementer, festudvalg + ovenstående kommer gratis ind.

Leder-/trænerfest:            Afholdes af idrætsforeningen, hvor alle hjæl­pere/ansvarlige ved sommerfester, trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer, æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer inviteres med. Festen afholdes sammen med støtteforeningens julebal.

3.9.        Æresmedlemmer

Gunnar Thomsen, Diget 5, Lund

Peter Birk-Sørensen, Bækvej 19, Lund

Elise Holst

Inger Nielsen, Silkeborgvej 239B, Lund

Gerda Laursen

Bente Skov, Bækvej 25, Lund

Jørn Nielsen, Carolinelundsvej 14, 1. sal, Horsens

Elise Holst, Gerda Laursen og Inger Nielsen er alle enker efter afdøde æresmedlemmer, og får derfor invitationer o.a. på lige fod med øvrige æresmedlemmer.

3.10.   Møder

Bestyrelsesmøder:             Der afholdes ca. 10 møder om året.

Generalforsamling:           Afholdes i november efter gældende vedtægter.

Fællesudvalgsmøde:         Der afholdes mindst et møde om året. Udvalgene og bestyrelsen deltager.

Udvalgsmøder:                  Der bør tilstræbes flere møder pr. år, dog skal første møde holdes senest en måned efter generalforsamlingen.

3.11.   Nøgler

Uddeles af klubhusudvalgsformanden.

3.12.   Ny fane/flag

Der kan søges om en ny fane, flag/vimpel ved Danmarks-Samfundet, hvis det gamle er i så dårlig stand, at det ikke kan bruges mere.

Der kan rekvireres ansøgningsskema hos:

Danmarks-Samfundet        www.danmarks-samfundet.dk

Att.: Per Karlsen

Idrættens-Hus

2605 Brøndby

Tlf.: 75 62 11 32

De kan være behjælpelig med adresse på fabrik til broderi af logo på fane, flag eller vimpel.

3.13.   Tilskudsmuligheder

Der kan søges medlems-, materiale- og kursustilskud hos kommunen. Der kan søges tilskud hos DGI til tilskud i foreningens kurser følg nedenstående link for yderligere info.

http://www.dgi.dk/Forening/Ledelse/Tilskud.aspx

3.14.   Mærkedage/gaver

Generelt giver Lund IF ikke gaver til mærkedage. Bestyrelsen kan dog afvige princippet. Dette afgøres af bestyrelsen.

Formanden sender telegram til konfirmander med værdikupon til brug for en sodavand og en menu under sommerfesten.

3.15.   Årets Lund IF’er/æresmedlemmer

Bestyrelsen kan i forbindelse med sommerfesten udnævne en eller flere Lund IF’ere. Bestyrelsen kan ligeledes, i særlige tilfælde, udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer deltager gratis i alle normale aktiviteter.

3.16.   Budgetter

Det enkelte udvalg udarbejder kvartals- og årsbudget (1/10-30/9). Budgetter skal være afleveret til kassereren senest den 1. september

Det er Lund IF’s mål at have en likvid kapital i.f.m. årsafslutning på min. kr. 100.000,-

3.17.   Pressen

Vi kan annoncere på infostanderen i brugsen samt i Landposten/Radio VLR/Horsens Folkeblad mod beta­ling. Udvalgsformanden har ansvar for omtale af sine aktiviteter i Horsens Folkeblad.

Medlemsnr:   18 48 48

3.18.   Kontingenter

Fastsættes af udvalgene og skal forelægges bestyrelsen.

Senest en måned efter træningens start skal deltagere på holdet være tilmeldt og have betalt kontingent via Conventus.

Udvalgsformanden har ansvaret for at følge op på, at alle deltagere på holdet er tilmeldt i Conventus.

Manglende registrering og betaling medfører, at deltageren ikke længere kan deltage i aktiviteten.

3.19.   Materialer/rekvisitter

Materialer købes på rekvisitioner som underskrives af udvalgsformanden. I særlige tilfælde kan formanden dog vælge et udvalgsmedlem. Dette meddeles bestyrelsen.

Ved indkøb af sportsrekvisitter over kr. 10.000,- i de enkelte afdelinger, god­kendes dette på bestyrelsesmøde.

Originalrekvisitionen afleveres i forretningen og kopien afleveres til kassere­ren. Hvis varen bestilles pr. tlf. opgives rekvisitionsnr. hvorefter den afleveres til kassereren. Evt. fælles indkøb aftales i bestyrelsen.

3.20.   Fortæring ved møder

Holdes på et rimeligt niveau, som f.eks. kaffe m/brød.

3.21.   Afslutningsfester

Afholdes af de respektive afdelinger.

Ungdom:                            kr. 30,- pr. medlem

Voksne:                              betaler selv

3.22.   Forældrekontakt

Udvalgene bør bestræbe sig på at inddrage forældrene mest muligt i børnenes idrætsaktiviteter.

3.23.   Trænerhonorar

Udvalgsformanden har ansvaret for at aftale alle formaliteter med ledere og trænere, samt at Lund IF’s håndbog er tilgængelig på hjemmesiden. Aftalen med træneren bør bekræftes skriftligt. Aftalen om honorar skal afleveres til kassereren.

Kassereren kan oplyse om diverse skatteregler.

3.24.   Kurser

Lund IF ser gerne, at ledere/trænere, tilknyttet Lund IF, tager på alle relevante kurser indenfor DGI – JHF – DBU Jylland – DBU – DIF - DGF, efter aftale med udvalgsformanden. Lund IF betaler udgiften. Kommunen yder derudover diverse tilskud, ligeledes diverse idrætsorganisationer.

3.25.   Stævner/stævnegebyr

Ledere og trænere skal sikre, at holdene deltager i stævner og turneringer hvor de er tilmeldt, uden at påføre klubben yderligere udgifter ved udeblivelse og lignende. Ligeledes sørger leder/træner for, at dommerhonorar afregnes. Ved DGI hjemmekampe afregnes i klubhuskiosken.

3.26.   Børneattest

Udvalgsformanden er ansvarlig for hvert år at indhente børneatester på alle trænere og ledere der har med børn og unge at gøre.

4.  Udvalg under Lund IF

4.1.        Fodbold Senior

Udvalget består af en formand samt det antal udvalgsmedlemmer afdelingen har behov for.

 

4.1.1.      Formanden

·      Repræsenterer udvalget over for hovedbestyrelsen

·      Koordinerer udvalgets arbejde

·      Repræsenterer afdelingen udadtil

·      Er ansvarlig over for økonomi og budget

·      Arrangere møder/kurser m.v.

·      Indkøb via rekvisition

·      Sørge for, at der bliver betalt kontingent til tiden

·      Aftaler løn med trænere/holdledere

4.1.2.      Udvalgsmedlemmerne

Formand:     Jørn Nielsen

Holdleder:     Henrik Pløen

Formanden er på valg ifølge klubbens vedtægter. Udvalgsmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen.

 

4.1.3.      Afdelingens målsætning

·      Tilbyde gode rammer for at spille bold og styrke kammeratskabet

·      Gøre det så godt som muligt sportsligt uden at virke elitepræget

·      Uddanne unge og ældre til leder-/trænervirke i klubbens ungdomsafdeling

·      Stimulere emnerigtige, ambitiøse unge til fortsat udvikling af unge sportslige emner

 

4.1.4.      Udvalgets sammensætning

Formand       Jørn Nielsen

                      Carolinelundsvej 14 8700 Horsens

                      Tlf.:               25 78 68 45

                      Mail:              Nielsen.lundif@hotmail.com

Holdleder      Henrik Pløen

                      Bøgehøjvej 31 8700 Horsens

                      Tlf.:               51 58 99 61

                      Mail:              4720@mail.dk

   

4.1.5.      Kampfordeler (fodbold senior og fodbold ungdom)

Kampfordeleren for samtlige fodboldhold er ansvarlig for, i samarbejde med afdelingerne, at tilrettelægge holdenes kampe ude og hjemme.

Kampfordeleren er ansvarlig for påsætning af dommere til hjemmekampe.

Ved flytning/ændring af kamptidspunkt kontaktes kampfordeleren. Ingen hjemmekampe aftales uden om kampfordeleren!

Kampfordeleren er ansvarlig for tilmelding af alle fodboldhold til deltagelse i turneringer under DGI/DBU Jylland

Kampfordelerjobbet indebærer tilskud til telefon, pt. kr. 3000,- pr. år.

 

Kampfordeler:                    Jørn Nielsen
Carolinelundsvej 14, 8700 Horsens
Tlf.: 75 60 15 82

NielsenLundIF@hotmail.com

 

4.1.6.      Old Boys Fodbold

Old Boys afholder selv udgifter til dommere samt spilletøj.

Lund IF's FS betaler bolde og trænerjakke til holdleder.

Holdleder får årligt kr. 500,- i tilskud til telefon.

Old Boys' betaler kontingent årligt til foreningen.

Old Boys' regnskab indgår under fodbold senior

4.2.        Fodbold ungdom

4.2.1.      Formål

At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af ligeværd, kammeratskab og lysten til at spille bold. Samtidig skal eliten af gode spillere plejes således, at lysten og evnerne ikke forringes. De bedste spillere skal evt. tilbydes til samarbejdsklubben AC Horsens.

 

4.2.2.      Turneringer

Fodboldungdom deltager i turneringer indenfor DBU og DGI efter passende sværhedsgrad. Tilmelding til turneringer foregår via kampfordeleren, efter samråd med udvalg/trænere. NB! i november skal udvalget melde til kampfordeleren, hvor mange og hvilke hold (3-, 5-, 7-, 9- og 11-mands) vi ønsker tilmeldt til forårssæsonen.

Fodbold ungdom fungerer først og fremmest i sommerhalvåret (udendørs). Vinterfodbold (indendørs) skal foregå på et niveau, som tilgodeser spillernes niveau og ikke får væsentlig indfly­delse på de øvrige børne- og ungdomshold. Dermed menes, at vi ikke skal skabe interessekonflikt ungdomsafdelingerne imellem.

 

4.2.3.      Venskabsbesøg

Lund IF har i øjeblikket ikke samarbejde med nogen venskabsklub.

 

4.2.4.      Stævner

Holdene kan deltage i andre stævner uden for turneringen, betalingen af disse tages der stilling til, for hver ansøgning der måtte komme fra trænere og andre med tilknytning til afdelingen.

 

4.2.5.      Trænere, uddannelse

Vi tilbyder vores trænere/ledere at tage på alle relevante kurser inden for DGI, DBU og DIF. Tilmelding sker gennem udvalget. Lund IF betaler udgiften.

 

4.2.6.      Trænergodtgørelse

Alle trænere får løn, som udbetales hvert år i juli. Det er ikke muligt at få gratis medlemskab, hvis man selv er aktiv i Lund IF på andre hold eller anden idrætsgren i foreningen.

 

4.2.7.      Afslutningsfester

Efter endt sæson afholder holdene individuel afslutning. Det er trænere/ledere eller forældre som står for det praktiske og Lund IF giver kr. 30,- til hvert medlem, som har betalt sit kontingent.

 

4.2.8.      Kontingent

For udendørs fodbold betales 1 gang om foråret og 1 gang efter sommerferien – begge gange ved sæsonstart.

For indendørs fodbold betales der 1 gang ved sæsonstart i efteråret.

 

Kontingentoversigt

Kontingentet er fastlagt ud fra, hvor mange gange pr. uge der trænes, og om der spilles turneringskampe på træningsaften eller i weekenden samt træningstid.

Der betales kontingent for forårssæson, efterårssæson og indendørssæson.

Kontingent indbetales via www.lundif.dk – klik derefter på kontingentindbetaling. Her findes de forskellige hold, og man tilmelder og indbetaler direkte på holdet.

 

4.2.9.      Udvalget

Udvalget består af 9 medlemmer.

Arbejdet fordeles på følgende måde:

 

Formanden

Repræsenterer udvalget ved bestyrelsesmøder (sender suppleant, hvis selv forhindret). Koordinerer udvalgsarbejdet. Fordeler post.

 

Udvalgsmedlemmerne

Holdtilmelding/annoncering. Træner-/lederkontakt samt uddannelse. Spillerregistrering samt kontingent. Forældrekontakt. Sørger for spillertøj, trænings-/kamprekvisitter/materiale. Derudover deltager udvalget i forefaldende arbejde i klubben, ligesom et medlem deltager i samarbejdsudvalget i AC Horsens, hvor Bo Rosenkvist pt. er koordinator/kontaktperson.

 

4.2.10.  Budget

Udarbejdes af hele udvalget i september.

 

Formand:                           Mikkel Rasmussen, Kørupvej 1, Lund

                                            mik.trine@gmail.com

 

Udvalgsmedlemmer:         Jørn Nielsen, Carolinelundsvej 14, 8700

                                            tlf. 75 60 15 82

                                            Susanne Vase, Over Vrøndingvej 36

                                            Tlf. 40 41 96 31

                                            Hans Peter Mikkelsen, Over Vrøndingvej 24

                                            tlf. 28 90 22 44

                                            Henrik Plöen, Bøgehøjvej 31, Lund

                                            7565 4720, mail: 4720@mail.dk

                     
                                            Mik Geertsen, Gærdet 6, Lund

                                            23 11 33 14, mail: mik@esosport.dk

                     

                                            Mikkel Rasmussen, Kørupvej 1, Lund

                                            40 42 43 32, mail: mik.trine@gmail.com

 

                                            Morten Egeriis-Maj, Vintenvej 13,Lund

                                            30 10 40 70, mail: mem@samsine.dk

 

                                            Omar Jomaa, Emil Møllersgade 133,1,Horsens

                                            31 79 32 87, mail: omar-jomaa@hotmail.com

4.3.        Håndbold senior

Håndboldudvalget består af 3-5 medlemmer.

 

4.3.1.      Formål

Formålet er at lede og fordele arbejdet og ressourcerne på bedst mulig måde inden for håndboldseniorafdelingen.

 

4.3.2.      Formandens opgaver

·        deltage i bestyrelsesmøderne

·        indkalde og lede udvalgsmøderne

·        koordinere og sikre at opgaverne bliver løst

·        deltage i møder afholdt af JHF/DGI

·        kontaktperson ved henvendelse til JHF/DGI

·        indkøb og økonomistyring

·         

4.3.3.      Sekretærens opgaver

·        tage referat af møderne, og udsende disse senest 10 dage efter mødet.

·         

4.3.4.      Afdelingsplejens opgaver

·        I samråd med trænere og holdledere udarbejdes medlemslister

·        rykke for evt. restancer

·        opbevare spillercertifikater på samtlige spillere

·        så snart som muligt udarbejde dommerbordsplan over indeværende sæson

·         

4.3.5.      Materialeforvaltningens opgaver

I udvalget er repræsenteret en spiller fra hvert af de tre senior hold. Derfor er det besluttet at alle opgaver omkring holdene er delt ud på udvalgsmedlemmerne herunder:

·        sikre at alle hold har spilletøj

·        sikre at alle hold er i besiddelse af fornødne rekvisitter i form af drikkedunke, isposer, evt. sportstape osv.

·        sikre at alle rekvisitter er mærket Lund IF’s navn

·        sikre at bolde og rekvisitter er i brugbar stand (evt. sørge for fornøden reparation)

·        i samråd med formand at sørge for indkøb af materialer såsom, bolde, kegler, drikkedunke, tøj, o.s.v.

·        koordinere henvendelser til eventuelle sponsorer

Fælles opgaver med formanden som ansvarlig

 

4.3.6.      Træner/holdlederkontakt

·        løbende kontakt til træner/holdleder

·        ved udgangen af kalenderåret kontaktes trænere med henblik på næste sæson

·        trænervilkår/honorar aftales

 

4.3.7.      Budgetter

Udarbejdes i august/september af hele udvalget.

 

4.3.8.      Kontingenter

Senior:                                 1.300 kr.

Oldboys/-girls                     900 kr.

Kontingent betales over Conventus via Lund IF's hjemmeside, ved sæsonstart.

Indgående JHF/DGI post

Johs. Simonsen fra håndbold ungdom modtager og fordeler posten.

 

4.3.9.      Udvalgsmedlemmer

Udvalg          Helle Anegaard, 2248 9223

                      helle_valbak@yahoo.dk

 

                      Merethe Rasmussen, 2216 4207

                      merethe.f.rasmussen@gmail.com

 

                      Nina Schou Nielsen, 5365 2317

                      frejamarco@live.dk

 

                      Niels Peter Bøgballe, 6012 6226

                      nielspeterbogballe@gmail.com

 

                     

4.4.        Håndbold Ungdom

4.4.1.      Formål

Det er udvalgets formål at deltage med børne- og ungdomshold af alle alders­grupper i turneringen inden for JHF og DGI samt at sikre en stabil tilgang af nye håndboldspillere ved at tilbyde håndbold til både U6- og U8-spillere.

 

4.4.2.      Turnering/sæson

Holdene tilmeldes vinterturneringen efter passende “sværhedsgrad” - fortrinsvis i JHF – men det kan alternativt også være i DGI

Der er tradition for at holdene afholder jule- og turneringsafslutning. Det er træneren og evt. forældrene, der står for det praktiske. Håndbold Ungdom giver kr. 15,- pr. person til disse arrangementer.

Ved sæsonens afslutning i april mødes udvalget og trænere, hvor de evaluerer på den afsluttede sæson og kigger frem mod den nye sæson. Ligeledes behandles emner som spillergrundlag, trænerbehov, nye tiltag, opstartsturnering osv. Desuden fastlægges mødedatoen for første trænermøde i den nye sæson.

Som afslutning på sæsonen deltager alle ungdomshold fra U10 og opefter i det stævne som Den Danske Håndboldklub i Flensborg arrangerer umiddelbart efter påske.

 

4.4.3.      Stævner

Holdene kan frit deltage i andre stævner uden for turneringer, dog betaler Lund IF kun kr. 1.000,- til stævnegebyr pr. hold pr. sæson. Personlige gebyrer beta­les altid af spillerne/forældrene.

 

4.4.4.      Kontingent

Kontingent opkræves for en hel sæson ad gangen, og både tilmelding og betaling sker via Lund IF's hjemmeside.

Hjemmesiden skal altid være opdateret med oplysninger om træningstider, kontaktoplysninger og kontingenter.

 

4.4.5.      Trænerhonorar

Trænere får, som udgangspunkt, udbetalt trænerhonorar (kørselsgodtgørelse) iht. gældende regler, svarende til det beløb som kan udbetales uden at træneren skal svare skat af honoraret. Til evt. hjælpetrænere og holdledere udbetales halvt trænerhonorar.

 

4.4.6.      Drift

Udvalget tager sig af det praktiske omkring driften af Lund IF Håndbold Ungdom, herunder turneringstilmelding, kontingentopkrævning, nyanskaffelser, budget, sponsorer m.m.

Ved specielle tiltag, så som afholdelse af stævner og lignende, skal forældrene inddrages i det praktiske arbejde omkring arrangementet.

Trænerne for de enkelte hold er ansvarlige for at uddelegere kørsel i forbindelse med udekampe, vask af tøj og bemanding af dommerbord ved hjemmekampe til forældrene.

 

4.4.7.      Udvalget

Formand:                           Johs. Simonsen, Lund
Mail: jsi@via.dk
Tlf.: 8755 4115

Udvalgsmedlemmer:        

4.5.        Badminton

4.5.1.      Formål

Formålet med badmintonudvalget er at tilrettelægge og arrangere de badmintonaktiviteter som medlemmerne ønsker, samt skabe en god sportslig og social atmosfære, som sikrer, at alle kan deltage på deres niveau.

Udvalget bør bestå af min 3 medlemmer, men er i øjeblikket på . Formanden og udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Udvalget konstituerer sig selv med hensyn til øvrige funktioner.

 

4.5.2.      Formandens ansvar

·      Deltage i Lund IF’s bestyrelsesmøder

·      Indkalde og lede udvalgsmøder

·      Formidle relevante oplysninger fra bestyrelse til udvalg

·      Fordele og videresende relevant post til udvalgsmedlemmer, trænere og ledere

·      Indkøb via rekvisition

·      Repræsentere udvalget udadtil

·      Rykke for restancer

·      Sørge for haltimer

 

4.5.3.      Udvalgets ansvar

·      Arrangere/tilmelde turneringer/stævner

·      Skaffe/antage kvalificerede trænere

·      Skaffe/antage holdledere

·      Arrangere/tilmelde kurser

·      Udfærdigelse/overholdelse af budget med mindst mulig margin

·      Sørge for indkøb af nødvendige materialer

·      Sørge for spilletøj i samarbejde med sponsorafdelingen

·      Holde møde med træner/holdleder før og efter sæsonen

·      Få uddannet nogle trænere

·      Indsamle spillerlister og aflevere dem til medlemsplejen til udsendelse af kontingentopkrævning umiddelbart efter sæsonstart

 

4.5.4.      Træners ansvar

·      Træner til aftalte tider

·      Sikre at træning foregår på betryggende måde

·      Deltage i relevante kurser efter ansøgning/bevilling af udvalget

·      Registrere spillere ved sæsonstart og aflevere lister til udvalget

·      Udtage og sammensætte hold

·      Uddele skriftlige informationer til spillere vedrørende træning, kampe og stævner

·      Tage mod tilmeldinger fra spillere

Holdleder ansvar

·      Sørge for kørsel til kampe

·      Tage med ud til kampe, eller få andre til det

·      Udfylde holdkort til kampe

 

4.5.5.      Post

Post vedrørende kampe og turnering til kampfordeler, øvrig post for formanden med mindre andet angives.

 

4.5.6.      Afslutninger

Afholdes til jul og ved sæsonafslutning for ungdomsafdelingen.

 

4.5.7.      Klubmesterskab

Afholdes ultimo februar eller primo marts, er åben for alle Lund IF’s badmintonspillere.

 

4.5.8.      Sæsonen

Starter uge 35/36 med tilmelding på Lund IF's hjemmeside og slutter til påske. Hvis der er interesse spilles der sommerbadminton til omkring 1. juni.

 

4.5.9.      Udvalget

Formand:                           Ken Kolbe Nielsen, Leddet 16

                      Mail.: kk@ese.as

 

Udvalgsmedlemmer:         Jette Pedersen og Sten Duedal Iversen

                                           

4.6.        Gymnastik og svømning

4.6.1.      Formål

Arrangerer de gymnastikaktiviteter, der er behov for/som medlemmerne efterspørger.

 

4.6.2.      Målsætning

·         Uddannelse

·         Vejlede på alle gymnastikhold

·         Tilbyde foreningsweekend hvert/hvert andet år

·         Finde potentielle hjælpeinstruktører

 

4.6.3.      Ansvar – formanden:

Formanden har ansvaret for:

·         1. møde holdes senest en måned efter generalforsamlingen

·         Økonomi og budget

·         Koordinere og sikre kontingentbetaling ved sæsonstart

·         Indkalde og lede udvalgs- og instruktørmøder

·         Koordinere og sikre, at opgaverne bliver løst

·         Deltage I Lund IF’s bestyrelsesmøder

·         Formidle relevante informationer fra bestyrelsen til udvalgsmedlemmerne

·         Fordele post til udvalgsmedlemmer og instruktører

 

4.6.4.      Ansvar – udvalg

Formanden har sammen med udvalget, ansvaret for:

·         Der bliver fundet en ansvarlig for områderne PR, uddannelse, rekvisitter og redskaber, kontaktperson til alle hold

·         Alle hjælper med at finde emner til nye instruktører, samt sikre, at der er kvalificerede instruktører til alle hold

·         At tilbyde og planlægge uddannelsesforløb for vores instruktører og hjælpere

·         Planlægge og igangsætte de aktiviteter, der er behov for

·         Udarbejde aktivitetskalender for den kommende sæson

·         Holde møder med instruktører og hjælpere i løbet af sæsonen

·         Planlægge gymnastikopvisning sammen med instruktører og hjælpere

·         Afholde gymnastikopvisning

·         Ansøge Horsens Kommune om benyttelse af gymnastiksal, hal og svømmesal

·         Deltage ved halfordelingsmøderne

 

4.6.5.      Ansvar – instruktører

Instruktørens ansvar:

·         Sikre at aktiviteterne afvikles under instruktørens kontrol

·         Ansøge gymnastikudvalget om deltagelse i relevante kurser

·         Ansøge gymnastikudvalget om indkøb af rekvisitter i det omfang der er behov herfor

·         Ansøge gymnastikudvalget om deltagelse i de stævner instruktøren finder relevante for holdet

·         Deltage ved indkaldte instruktørmøder

·         Deltage ved Lund IF’s gymnastikopvisning

·         Ajourføre medlemslister, som afleveres til kontaktpersonen/formanden

·          

4.6.6.      Investering

Mindre indkøb godkendes i udvalget, men større investeringer (over kr. 10.000) skal godkendes både i udvalget og i bestyrelsen.

 

4.6.7.      Ansvar – kontaktperson

Varetage spørgsmål og problemer fra medlemmer og instruktører. Kontaktpersonen skal besøge holdet et par gange i løbet af sæsonen.

4.6.8.      Udvalget

Formand Kursus og PR
Heidi Andersen
Hegnet 25, 8700 Horsens
Tlf.: 23 96 47 45
E-mail: heidu_and@hotmail.com

Nøgler, tøj og Lundagerskolen
Jeanette Madsen
Anhøj 55, Lund, 8700 Horsens
Tlf.: 51 21 87 32
E-mail: leddet79@stofanet.dk

Conventus, Lundskolen og Tøj
Lone Junker
Anhøj 62, Lund, 8700 Horsens
Tlf. 25 41 60 29
E-mail: loj@dk.dsv.com

Udvalgsmedlem
Karin Frydensberg
Nr. Snedevej 40, 8700 Horsens
Tlf. 61 74 95 61
E-mail: hn@vintengaard.dk

Altmuligmand
Keld Pedersen
Højlund 21, Lund, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 40 62
E-mail: keldhp@forum.dk

Nina Jahn Dybdal

Silkeborgvej

61756259

4.7.        Klubhusudvalg

Ansvarsopgaver for formanden i klubhuset i samarbejde med Halinspektøren.

·        Indkøb m.v.

·        Alt malerarbejde indendørs i klubhuset foretages af klubhusudvalget + andre.

·        Alt malerarbejde udendørs foretages af kommunen (kontakt Halinspektøren)

·        Alt udendørs havearbejde – bedene, fliser, græsplænen rundt om klubhuset – passes af klubhusudvalget. Banerne slås og kridtes op af kommunen.

 

Elektriker

Ved el-arbejde kontaktes Halinspektøren eller Lillian Christensen.

Arbejdet udføres af Svendsens El – tlf. 75 65 46 77.

(Skal godkendes af kommunen)

Tømrer

Ved tømrerarbejde kontaktes Halinspektøren eller Lillian Christensen.

Arbejdet udføres af Hansen & Iversen.

(Skal godkendes af kommunen)

Smeden

Ved VVS-arbejde kontaktes Halinspektøren eller Lillian Christensen.

Arbejdet udføres af Lund Kørup VVS.

(Skal godkendes af kommunen)

Kan Halinspektøren eller Lillian ikke kontaktes, må man i nødstilfælde rekvirere håndværkere alligevel.

 

4.7.1.      Ansøgning om penge

Til evt. nyt inventar eller fornyelse (maling), søges kommunen.

Rengøring i klubhuset (og vask af trøjer)

Foretages af formanden for klubhusudvalget.

Vedligeholdelser og reparationer

Foretages af klubhusudvalget efter besked fra klubhusformanden.

4.8.        Festudvalg

4.8.1.      Formål

At arrangere sommerfesten samt leder-/trænerfesten.

Mål

·      at skabe et alsidigt og attraktivt program i sommerfestugen for derigennem at øge interessen for deltagelse af Lunds borgere

·      at aflaste bestyrelsen

·      at opnå en indtjening på kr. 35-40.000 på sommerfesten

·      at afholde en fest som tak for hjælpen til medhjælpere, trænere og ledere i Lund IF

 

4.8.2.      Formandens arbejde

·      sammen med udvalget at fastsætte datoer for henholdsvis sommerfest og leder-/trænerfest

·      bestille musik til begge dele

·      deltage i bestyrelsesmøder

·      indkalde festudvalgsmedlemmer til møde i februar med henblik på sommerfesten

·      indkalde medhjælpere/hovedansvarlige + bestyrelsen til sommerfestmøder i april + maj.

·      være koordinator under sommerfesten

·      indkalde til evalueringsmøde efter afholdelse af sommerfesten

·      indkalde til festudvalgsmøde med henblik på leder-/trænerfest

·      søge diverse bevillinger (spiritus – momsfritagelse)

·      ansøge om hallen og P-plads.

·      Holde åbningstalen ved sommerfesten

 

4.8.3.      Udvalgsmedlemmernes opgaver

Sammen med formanden arrangere og deltage i ovenstående møder – skrive og udsende referat til deltagerne og bestyrelsen for Lund IF.

Sommerfest

·      udvalget kommer med idéoplæg til nye aktiviteter

·      være lydhør over for medhjælpernes ideer – kritik

·      sammen med medhjælperstaben fastlægge sommerfestprogrammet

·      finde hovedansvarlige for de enkelte arrangementer

·      løbende kontakt til de hovedansvarlige op til + under sommerfesten, så tvivlsspørgsmål eller lignende hurtigt kan afdækkes.

 

4.8.4.      Faste aftaler

El-installationer:                                       Orla Svendsen

Telt + stole:                                               Billigste tilbud

Øl + vand:                                                Billigste tilbud

Vin og Spiritus:                                        Brugsen i Lund

Penge:                                                       Kassereren

Sommerfestprogrammet:                          Festudvalget

Højttaleranlæg:                                         Lund IF’s eget, eller leje

Optog:                                                      Ungdomsudvalgsformænd beder deres                                                                                          spillere møde op i Lund IF’s spilledragter.                   

Der gives ikke sodavand for at deltage i                       optoget.

 

Evaluerer sommerfesten enten sammen med hovedansvarlige/medhjælpere hvis interessen er der, eller i udvalget. Nærlæse regnskabet.

Samle medhjælpere, træner, udvalgsmedlemslister ind, som udfærdiges af hovedansvarlige og udvalgsformændene, så de er klar til første møde primo august.

 

4.8.5.      Leder/trænerfester

·      udsende indbydelser ud fra ovenstående lister

·      hente tilbud på mad + bestille mad

·      indkøb af duge, servietter osv.

·      finde medhjælpere til køkkenet/baren

·      finde dato til næste års leder-/trænerfest

·      bestille forsamlingshus + musik

Alle henvendelser vedrørende sommerfesten – leder-/trænerfesten rettes til festudvalget.

Kun festudvalget evt. i samråd med bestyrelsen kan ændre på afgørelser vedrørende sommerfesten.

 

4.8.6.      Udvalg

Formand:                           Nina Jahn Dybdal

                                            tlf. 61756259 – ninajahn@hotmail.com

Udvalgsmedlemmer:         

 

5.  Vedtægter for Lund Idrætsforening

§1
Foreningens navn er “Lund Idrætsforening”.

§2
Det er foreningens formål at fremme sportsaktiviteten hos alle interesserede. Dette søges nået gennem alle former for sport, som bestyrelsen ved hjælp af udvalg magter at organisere.

§3
Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der består af: 1 formand, 1 kasserer og 9 udvalgsformænd.
Kun 2 bestyrelsesmedlemmer må være under 20 år og ingen under 16 år.
Til bestyrelsen kan kun vælges personer, der er medlem af Lund Idrætsforening.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, som hvert år afholdes i november måned.
Alle medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen.
Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af en forældre med dertil hørende stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning til bestyrelsen skal foregå skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.
Udvalgsmedlemmer vælges efter samme kriterier som ovenstående, men dog kun for 1 år ad gangen, udvalgsformændene dog for 2 år.
Formand og kasserer vælges særskilt.
De 11 bestyrelsesmedlemmer vælges henholdsvis som formænd for:

   1. Fodbold Senior
   2. Fodbold Ungdom
   3. Håndbold Senior
   4. Håndbold Ungdom
   5. Gymnastik
   6. Badminton & andre 
   7.  Klubhusudvalg
   8. Medlemspleje
   9. Festudvalg
 
§4
Afstemning er simpelt flertal.
Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær. Valget af næstfor-mand og sekretær gælder kun 1 år.
”I ulige årstal afgår formanden samt udvalgsformænd for udvalgene nr. 1, 3, 5, 7  og 8.
I lige årstal afgår kassereren samt udvalgsformænd for udvalgene nr. 2, 4, 6, og 9.”

Udvalgene skal bestå af en formand + en til flere medlemmer efter behov. Den af medlemmerne i udvalget, der opnår flest stemmer, vil være sin formands sup-pleant til bestyrelsen.

Der vælges på generalforsamlingen 2 revisorer + en suppleant for disse. Valget gælder for 1 år ad gangen.
Generalforsamlingen og/eller bestyrelsen har mulighed for at nedsætte yderligere udvalg til særlige formål.

§5
Generalforsamling holdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden og udvalgsformændene aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand eller kasserer
 6. Valg af udvalgsformænd og udvalg
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

Eventuelle forslag i henhold til pkt. 4 skal fremsendes skriftlig og være forman-den i hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingen.

§6
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, der forvaltes på hensigtsmæssig måde, ligesom den skal drage omsorg for, at foreningens midler forøges ved indsætning af unødvendig stor kassebeholdning. Dens midler må ikke udlånes privat, men skal indsættes i et solidt pengeinstitut.

§7
På bestyrelsens foranledning føres et let overskueligt regnskab, som indeholder en resultatopgørelse på de enkelte afdelinger. Regnskabet afsluttes og revideres før hver generalforsamling, hvor det fremlægges og godkendes. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

§8
Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol, der altid skal føres på bestyrelsesmøder og ved generalforsamlingen. Endvidere skal der til-sendes alle bestyrelsesmedlemmer et referat, en kopi heraf skal altid gemmes.
Beslutningsprotokol og referaterne skal fremlægges ved generalforsamlingen. 
Bestyrelsen skal sikre, at der forefindes et medlemskartotek.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 af medlemmerne er til stede.

§9
Afgørelser på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger sker ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder tæller formandens stem-me for 2. Lovændring kan ligeledes vedtages med almindeligt stemmeflertal på ordinær generalforsamling, når medlemmerne ved meddelelser i de blade, man almindeligvis benytter til bekendtgørelse om møder og fester, gøres opmærksom på, at forslag til ændring i vedtægterne er på dagsordenen.

§10
Som medlem kan optages enhver person bosiddende i Danmark. Foreningen op-tager såvel aktive som passive/støttemedlemmer. Indmeldelse sker ved registering på foreningens hjemmeside. På alle aktive medlemmer registreres navn, adresse, fødselsdato , telefonnr samt mailadresse.

§11
Passivt medlemskort regnes for støttemedlemskort og udstedes til personer, som ønsker at støtte foreningen økonomisk.

§12
Alle foreningens udskrevne protokoller skal opbevares. Ligeledes faner og fane-plader mm. opbevares af foreningen omend i et eventuel arkiv. Foreningen ud-arbejder en håndbog, indeholdende retningslinier, principper og praktiske for-hold i Lund IF. Håndbogen revideres løbende af bestyrelsen. Håndbogen udle-veres til samtlige udvalgsmedlemmer, trænere og ledere. Et eksemplar af hånd-bogen findes i klubhuset.

§13
Medlemsperioden er fra den 1. januar til den 31. december. Medlemmer der betaler kontingent til en aktivitet inden for denne periode, er medlem i hele peri-oden.

§14
Samtlige bestyrelsesmedlemmer er ansvarlig for, at foreningens vedtægter overholdes og ingen uvedkommende deltager i foreningens sammenkomster. Bestyrelsen har ret til at ekskludere personer, der udviser utilbørlig optræden og/eller der er i kontingentrestance.

§15
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formand eller kasserer afgår i utide, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af de aktive med-lemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

§16
Indvarsling til generalforsamling sker med mindst 8 dages varsel. Generalfor-samling finder sted i løbet af november

§17
Ophævelse af foreningen skal vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsam-linger med 2/3 stemmeflertal.

§18
I tilfælde af foreningens opløsning, vil dens eventuelle formue være at anvende i velgørende øjemed.

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. november 2013

 

 

6.  Bilag

6.1.        Bilag 1

Procedure reklameaftaler

Når der tegnes reklameaftaler får Sport Horsens originalen og klubben tager en kopi.

Alle aftaler skal udfyldes med dato, beløb og skrives under. Det skal tydeligt fremgå, hvem aftalen er indgået med. Er disse ting ikke opfyldt, returneres aftalen til klubben.

Aftaler, der tegnes inden 01.07.2013:

Der afregnes forud for resten at 2013. Næste fakturering vil ske december 2013.

Aftaler, der tegnes efter 01.07.2013:

Der afregnes forud for resten af 2013 og 2014. Næste fakturering vil ske december 2014.

 

Hvis en aftale forgæves forsøges gentegnet, meddeles dette Sport Horsens, så vi kan slette aftalen.

Vi vedlægger en oversigt over de indeværende reklameaftaler. Er de ved at udløbe, er det oplagt at få dem gentegnet. Har I skilte uden aftale hængende i hallen, vil det være oplagt at kontakte firmaet med henblik på tegning af reklameaftale.

Vi lægger op til at alle reklameaftaler fremover bliver tegnet som løbende aftaler, der ikke skal fornys, men som derimod kan opsiges. Dette vil lette arbejdet både for Sport Horsens og klubberne. Det er dog stadig muligt at tegne aftaler for en tidsbegrænset periode.

I bedes venligst altid holde Sport Horsens informeret om, hvem i klubben, der er ansvarlig for halreklamerne.

 

 
©  Lund IF • Skolevej 7 • Lund • 8700 Horsens • 
    
webdesign: dengamlekøbmandsgård.dk, Lund,